Hybrid Arc System HCD ion plating System DLC System Other System Turm Key Solusion/CS Coating Servics
Turn Key Solusion / CS
사람, 기술 그리고 고객이 함께하는 ISYS


Turn Key Solution
   강구를 이용하여 표면을 연마하여 박막 두께를 측정하는 분석기
      특징
     ▸ 간편하게 시편을 고정
     ▸ 회전 속도 : 90 ~ 1,400RPM
     ▸ 작동 시간 : 1 ~ 9분
     ▸ 크기 : 300mm(L) x 280mm(W) x 230mm(H)
     ▸ 전기 사양 : 220V x 50/60Hz
Turn Key Solution
      특징
     ▸ 적용 : HRA, HRB, HRC
     ▸ 예비 시험 하중 : 10Kgf
     ▸ 시험 하중 : 50Kgf, 100Kgf, 150Kgf
     ▸ 설정 시간 조정 : 1 ~ 60초
     ▸ 경도 표시 : 디지털 LCD 디스플레이
     ▸ 해상도 : 0.1HR
     ▸ 로딩 방법 : 자동
     ▸ 테이터 출력 : 프린터
     ▸ 최대 높이 : 175mm
     ▸ 크기 : 520mm(L) x 210mm(W) x 700mm(H)
     ▸ 전기 사양 : 220V x 50/60Hz
     ▸ 중량 : 약 80Kg
Turn Key Solution
      특징
     ▸ 로드셀 : 50N
     ▸ 기어드 모터 및 콘트롤러 방식
     ▸ 크기 : 220mm(L) x 450mm(W) x 900mm(H)
     ▸ 중량 : 약 80Kg